شراب و عيش نهان چيست کار بی‌بنياد   زديم بر صف رندان و هر چه بادا باد
گره ز دل بگشا و از سپهر ياد مکن   که فکر هيچ مهندس چنين گره نگشاد
ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ   از اين فسانه هزاران هزار دارد ياد
قدح به شرط ادب گير زان که ترکيبش   ز کاسه سر جمشيد و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند   که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شيرين هنوز می‌بينم   که لاله می‌دمد از خون ديده فرهاد
مگر که لاله بدانست بی‌وفايی دهر   که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بيا بيا که زمانی ز می خراب شويم   مگر رسيم به گنجی در اين خراب آباد
نمی‌دهند اجازت مرا به سير و سفر   نسيم باد مصلا و آب رکن آباد
قدح مگير چو حافظ مگر به ناله چنگ   که بسته‌اند بر ابريشم طرب دل شاد