به آب روشن می عارفی طهارت کرد   علی الصباح که ميخانه را زيارت کرد
همين که ساغر زرين خور نهان گرديد   هلال عيد به دور قدح اشارت کرد
خوشا نماز و نياز کسی که از سر درد   به آب ديده و خون جگر طهارت کرد
امام خواجه که بودش سر نماز دراز   به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد
دلم ز حلقه زلفش به جان خريد آشوب   چه سود ديد ندانم که اين تجارت کرد
اگر امام جماعت طلب کند امروز   خبر دهيد که حافظ به می طهارت کرد