يارم چو قدح به دست گيرد   بازار بتان شکست گيرد
هر کس که بديد چشم او گفت   کو محتسبی که مست گيرد
در بحر فتاده‌ام چو ماهی   تا يار مرا به شست گيرد
در پاش فتاده‌ام به زاری   آيا بود آن که دست گيرد
خرم دل آن که همچو حافظ   جامی ز می الست گيرد