گل بی رخ يار خوش نباشد   بی باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان   بی لاله عذار خوش نباشد
رقصيدن سرو و حالت گل   بی صوت هزار خوش نباشد
با يار شکرلب گل اندام   بی بوس و کنار خوش نباشد
هر نقش که دست عقل بندد   جز نقش نگار خوش نباشد
جان نقد محقر است حافظ   از بهر نثار خوش نباشد