نقدها را بود آيا که عياری گيرند   تا همه صومعه داران پی کاری گيرند
مصلحت ديد من آن است که ياران همه کار   بگذارند و خم طره ياری گيرند
خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقی   گر فلکشان بگذارد که قراری گيرند
قوت بازوی پرهيز به خوبان مفروش   که در اين خيل حصاری به سواری گيرند
يا رب اين بچه ترکان چه دليرند به خون   که به تير مژه هر لحظه شکاری گيرند
رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد   خاصه رقصی که در آن دست نگاری گيرند
حافظ ابنای زمان را غم مسکينان نيست   زين ميان گر بتوان به که کناری گيرند