گر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود   تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است   حيوانی که ننوشد می و انسان نشود
گوهر پاک ببايد که شود قابل فيض   ور نه هر سنگ و گلی لل و مرجان نشود
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش   که به تلبيس و حيل ديو مسلمان نشود
عشق می‌ورزم و اميد که اين فن شريف   چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت   سببی ساز خدايا که پشيمان نشود
حسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو را   تا دگر خاطر ما از تو پريشان نشود
ذره را تا نبود همت عالی حافظ   طالب چشمه خورشيد درخشان نشود