معاشران ز حريف شبانه ياد آريد   حقوق بندگی مخلصانه ياد آريد
به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق   به صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريد
چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی   ز عاشقان به سرود و ترانه ياد آريد
چو در ميان مراد آوريد دست اميد   ز عهد صحبت ما در ميانه ياد آريد
سمند دولت اگر چند سرکشيده رود   ز همرهان به سر تازيانه ياد آريد
نمی‌خوريد زمانی غم وفاداران   ز بی‌وفايی دور زمانه ياد آريد
به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال   ز روی حافظ و اين آستانه ياد آريد