شب وصل است و طی شد نامه هجر   سلام فيه حتی مطلع الفجر
دلا در عاشقی ثابت قدم باش   که در اين ره نباشد کار بی اجر
من از رندی نخواهم کرد توبه   و لو آذيتنی بالهجر و الحجر
برآی ای صبح روشن دل خدا را   که بس تاريک می‌بينم شب هجر
دلم رفت و نديدم روی دلدار   فغان از اين تطاول آه از اين زجر
وفا خواهی جفاکش باش حافظ   فان الربح و الخسران فی التجر