اگر رفيق شفيقی درست پيمان باش   حريف خانه و گرمابه و گلستان باش
شکنج زلف پريشان به دست باد مده   مگو که خاطر عشاق گو پريشان باش
گرت هواست که با خضر همنشين باشی   نهان ز چشم سکندر چو آب حيوان باش
زبور عشق نوازی نه کار هر مرغيست   بيا و نوگل اين بلبل غزل خوان باش
طريق خدمت و آيين بندگی کردن   خدای را که رها کن به ما و سلطان باش
دگر به صيد حرم تيغ برمکش زنهار   و از آن که با دل ما کرده‌ای پشيمان باش
تو شمع انجمنی يک زبان و يک دل شو   خيال و کوشش پروانه بين و خندان باش
کمال دلبری و حسن در نظربازيست   به شيوه نظر از نادران دوران باش
خموش حافظ و از جور يار ناله مکن   تو را که گفت که در روی خوب حيران باش