به دور لاله قدح گير و بی‌ريا می‌باش   به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش
نگويمت که همه ساله می پرستی کن   سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش
چو پير سالک عشقت به می حواله کند   بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش
گرت هواست که چون جم به سر غيب رسی   بيا و همدم جام جهان نما می‌باش
چو غنچه گر چه فروبستگيست کار جهان   تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش
وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی   به هرزه طالب سيمرغ و کيميا می‌باش
مريد طاعت بيگانگان مشو حافظ   ولی معاشر رندان پارسا می‌باش