مژده وصل تو کو کز سر جان برخيزم   طاير قدسم و از دام جهان برخيزم
به ولای تو که گر بنده خويشم خوانی   از سر خواجگی کون و مکان برخيزم
يا رب از ابر هدايت برسان بارانی   پيشتر زان که چو گردی ز ميان برخيزم
بر سر تربت من با می و مطرب بنشين   تا به بويت ز لحد رقص کنان برخيزم
خيز و بالا بنما ای بت شيرين حرکات   کز سر جان و جهان دست فشان برخيزم
گر چه پيرم تو شبی تنگ در آغوشم کش   تا سحرگه ز کنار تو جوان برخيزم
روز مرگم نفسی مهلت ديدار بده   تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخيزم