نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی   که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگويم که کنون با که نشين و چه بنوش   که تو خود دانی اگر زيرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همين می‌دهدت پند ولی   وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است   حيف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنيا به گزاف   گر شب و روز در اين قصه مشکل باشی
گر چه راهيست پر از بيم ز ما تا بر دوست   رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد   صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشی