خوشتر ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيست   ساقی کجاست گو سبب انتظار چيست
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار   کس را وقوف نيست که انجام کار چيست
پيوند عمر بسته به موييست هوش دار   غمخوار خويش باش غم روزگار چيست
معنی آب زندگی و روضه ارم   جز طرف جويبار و می خوشگوار چيست
مستور و مست هر دو چو از يک قبيله‌اند   ما دل به عشوه که دهيم اختيار چيست
راز درون پرده چه داند فلک خموش   ای مدعی نزاع تو با پرده دار چيست
سهو و خطای بنده گرش اعتبار نيست   معنی عفو و رحمت آمرزگار چيست
زاهد شراب کوثر و حافظ پياله خواست   تا در ميانه خواسته کردگار چيست