عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت   که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش   هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
همه کس طالب يارند چه هشيار و چه مست   همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
سر تسليم من و خشت در ميکده‌ها   مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت
نااميدم مکن از سابقه لطف ازل   تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت
نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس   پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت
حافظا روز اجل گر به کف آری جامی   يک سر از کوی خرابات برندت به بهشت